شنبه 9 بهمن 1400
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی

فرهنگ و ادبیات

دیوان اشعار شهریار

خودپرستی خداپرستی
چهارشنبه بیست و نهم دي 1400
تعداد بازدید:3

دیوان اشعار شهریار

دل درویش نوازت
دوشنبه پانزدهم آذر 1400
تعداد بازدید:11
يکشنبه هفتم آذر 1400
تعداد بازدید:8
دوشنبه یکم آذر 1400
تعداد بازدید:12
يکشنبه بیست و سوم آبان 1400
تعداد بازدید:10
شنبه پانزدهم آبان 1400
تعداد بازدید:11
يکشنبه نهم آبان 1400
تعداد بازدید:14
دوشنبه سوم آبان 1400
تعداد بازدید:16
دوشنبه بیست و ششم مهر 1400
تعداد بازدید:12
چهارشنبه بیست و یکم مهر 1400
تعداد بازدید:12