چهارشنبه 8 بهمن 1399
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی

 
application

واحد جهاد دانشگاهی

واحدهای مستقر

cityscape

موسسات قرآنی

واحدهای مستقر