نمایشگاه آثار و توانمندی های هنری مددجویان کمیته امداد در فرهنگ سرای بزرگ الغدیر
سال 1397
سال 1396
سال 95
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391